ดูงานที่สระบุรี

งานกีฬาสีโรงเรียน

งานประชุม

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553